Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Klachtenregeling

Hoezeer de mensen in het kindcentrum ook hun best doen; er kunnen uiteraard misverstanden ontstaan en fouten worden gemaakt. Dit gebeurt overal. Uiteraard bent u altijd welkom om dergelijke zaken te bespreken. Ook kunt u een klacht indienen.

De procedure

In eerste instantie dient u zich tot de desbetreffende leerkracht te wenden. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de directie van ‘t Wad. Komen we dan nog niet tot een oplossing, dan wordt er met u overlegd wie er ingeschakeld dient te worden om het probleem wel op te lossen.

Indien nodig treedt de officiële klachtenregeling in werking. Iedereen binnen de schoolgemeenschap, ouders/verzorgers, leerlingen, personeel kan een klacht indienen. Een klacht kan betrekking hebben op de beslissing van de aangeklaagde. Dit kan gaan om gedragingen of beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen, toepassen van strafmaatregelen, beoordelen van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten. Het eerste aanspreekpunt van de klager is één van de contactpersonen. Zij kunnen voorlichting geven over de klachtenprocedure en kunnen de klager doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon. Deze zorgt voor verder afhandeling van de klacht. Uitgebreide informatie over de regeling is op school beschikbaar.

Intern vertrouwenspersoon ‘t Wad

Inge de Vries

Tel: 06 53462386

Naast deze contactpersoon zijn er ook externe vertrouwenspersonen. Voor ’t Wad is dat mevrouw José Nederhoed. Bij haar kunt u terecht met klachtmeldingen over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, signalen op het gebied van discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme radicalisering, extremisme e.d. Het meldpunt vertrouwenspersonen is telefonisch te bereiken op nummer: 0800-2299444.

Extern vertrouwenspersoon

Mevrouw J.Nederhoed

Tel: 088 – 2299817

e-mail: j.nederhoed@ggdfryslan.nl

Tenslotte is de school voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (LKC). De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. (zie contact- adressenlijst).