Overslaan en ga direct naar de inhoud Direct naar de footer

Ziekmelden en Verlofaanvraag

In geval van ziekte verzoeken wij u vriendelijk dit voor aanvang van de schooltijd, bij voorkeur voor 8.30, te melden. Dit kunt u doen door naar school te bellen. Indien u echter onverhoopt geen contact met de school krijgt, kunt u een e-mail naar de groepsleerkracht of naar de directie sturen. Om een goed beeld te krijgen van hoe vaak een kind afwezig is van school, wordt absentie door de leerkracht geregistreerd.

Bij een vermoeden van ongeoorloofd schoolverzuim wordt er contact opgenomen met de ouders / verzorgers. Indien er aanleiding voor is, nemen we contact op met de leerplichtambtenaar. Als het ongeoorloofde schoolverzuim zich in een schooljaar herhaalt, wordt het verzuim doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Deze kan eventueel overgaan tot het nemen van juridische stappen.


Mag ik mijn kind buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie?

U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. Doet u dit wel, dan overtreedt u de Leerplichtwet en bent u strafbaar. Kunt u door uw werk in geen een van de schoolvakanties in een schooljaar op vakantie? Leidt op vakantie gaan tijdens een schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s? Dan kunt u één keer per schooljaar een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties.

Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Als u seizoensgebonden werk doet, bijvoorbeeld in de agrarische sector. Of als u met piekdrukte te maken krijgt juist tijdens schoolvakanties. In dat geval kunt u een verzoek indienen voor verlof buiten de schoolvakanties: beroep op vrijstelling.

Toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties aanvragen

U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet u uiterlijk acht weken, voordat u op vakantie gaat, doen. De directeur kan u om verklaring vragen, waaruit blijkt dat u niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunt gaan. En dat wanneer u wel in die periode zou gaan, dit leidt tot onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s, doordat u bijvoorbeeld een groot deel van uw omzet of inkomsten mis zou lopen. Een accountant zou een dergelijke verklaring voor u op kunnen stellen.

De schooldirecteur beslist of uw kind extra vrij krijgt van school. De schooldirecteur mag uw kind maximaal tien schooldagen vrij geven. Langer dan tien schooldagen extra vakantie buiten de schoolvakanties om, kan nooit. Ook niet door de leerplichtambtenaar.

Voorwaarden verlof buiten de schoolvakanties

Uw kind kan alleen vrij krijgen als:

  • u kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt;
  • het verlof niet in de eerste twee weken na de zomervakantie valt;
  • het gaat om een gezinsvakantie, die niet langer duurt dan tien schooldagen;
  • u onoverkomelijke bedrijfseconomische risico’s loopt als u op vakantie gaat gedurende een schoolvakantie.

U kunt deze aanvraag slechts één keer per schooljaar doen.

Bezwaar maken tegen beslissing schooldirecteur

Bent u het niet eens met de beslissing van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene, die de beslissing heeft genomen.

Via onderstaande link kunt u een aanvraagformulier voor vakantieverlof of wegens gewichtige omstandigheden downloaden. Bij het aanvraagformulier voor vakantieverlof dient u ook het formulier "werkgeversverklaring" of het formulier "eigen verklaring zelfstandige" in te vullen en in te leveren, al naar gelang wat van toepassing is. U kunt in de "toelichting bijzonder verlof scholen" informatie vinden over de verlofaanvragen. U kunt de formulieren ook bij de administratie ophalen.

 

U kunt ook vrij vragen voor uw kind bij bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld bij belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een begrafenis of huwelijk. Ook dit mag alleen als de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar hier vooraf toestemming voor geeft.